Thumb 48e34e5af01ec2f399179234bab349ecaec5a2bc

Parochie en Onderhoud kerk

Ik collecteer omdat daarmee de parochie wordt ondersteund en een bijdrage aan het onderhoud van de kerk wordt geleverd
3 donateurs
€ 23 ingezameld